Kingston (Sarah H) & Carnatic

Carnatic Bow.jpg (102kb) Carnatic bowsprit 1.jpg (72kb) Carnatic bowsprit 2.jpg (137kb) Carnatic bowsprit with Rohan.jpg (145kb) Carnatic Stern 1.jpg (115kb)
Carnatic Stern 2.jpg (46kb) Carnatic Stern with Rohan.jpg (125kb) Kingston (Sarah H) Boiler.jpg (134kb) Kingston (Sarah H) Propeller.jpg (117kb)